Tot 2030 kan er veel veranderen

Wat als de werkelijkheid er mogelijk anders uitziet dan waar de visie op is gebaseerd? Twee langetermijnontwikkelingen vormen de belangrijkste onzekerheden voor onze visie.

  • Onzekere economische ontwikkeling: Wanneer trekt de economie weer aan en met welk groeipercentage dat gaat gebeuren. Zien we op de lange termijn weer economische groei? Of krijgen we te maken met een langdurige periode van economische stagnatie?
  • De economische inrichting: Beweegt de economie zich in de richting van een circulaire economie, gebaseerd op duurzame energievoorziening en productie op basis van hergebruik? Of blijven we op de middellange tot lange termijn toch een economische inrichting houden die gebaseerd is op fossiele brandstoffen en industriële systemen die grondstoffen verbruiken?

Hoe dit uitpakt zal vanzelfsprekend een zeer grote impact hebben op de toekomst van Groningen Seaports, de totale investerings-ruimte en het groeipotentieel voor het beheersgebied in termen van industriële productie en de overslag.

Ambitie gebaseerd op duurzame toekomst

Een visie gebaseerd op economische krimp kunnen wij moeilijk omarmen, daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de economie gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen de duurzame toekomst is, met marktwaarde voor onze havens. De visie moet flexibel kunnen inspelen op veranderende economische omstandigheden, trendverschuivingen en maatschappelijke vraagstukken. De Havenvisie 2030 is daarom een strategisch document voor verdere planvorming.

Flexibiliteit in de uitvoering

We vertalen de acties uit de ontwikkelagenda in onze jaarlijkse businessplanning en houden daarbij rekening met de ontwikkeling van dat moment.

havenvisie-2030-groningen-seaports-15

DUURZAME ENERGIE

Per jaar wordt door Groningen Seaports 2.100.000 kwh gebruikt voor de openbare verlichting, walstroomaansluitingen, het kantoor van Groningen Seaports, camera bewaking etc. Groningen Seaports heeft een contract voor levering van energie uit 100% hernieuwbare bronnen. Hernieuwbare energie bespaart per kilowatt 443 gram CO2. Per jaar besparen we hiermee 9.303 ton CO2.