Leefomgeving

In de visie van Groningen Seaports is het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin je actief bent, een must. Dat betekent: respect en zorg voor milieu, natuur en leefomgeving. Omwonenden moeten veilig, prettig en gezond kunnen blijven wonen en werken. De ligging van onze havens en industriegebieden, aan Werelderfgoed de Waddenzee waartoe ook het Eems- Dollard estuarium behoort, is uniek.

Een Werelderfgoed heeft internationale status zoals het Great Barrier Reef en de piramides van Gizeh. Dit schept verplichtingen, omdat de Waddenzee een kwetsbaar natuurgebied is én een belangrijke kraamkamer en voedselgebied voor vogels, zeehonden en vissen. Een uitbreiding van de havenactiviteiten ín de Waddenzee is voor Groningen Seaports dan ook geen optie.

We richten onze activiteiten op:

  • Een goede ecologische toestand van de Wadden en het Eems-Dollard estuarium.
  • Bijdragen leveren aan de natuurverbetering.
  • Vaarwegverruiming in samenhang met perspectief op ecologisch herstel van het Eems-Dollard estuarium.
  • Faciliteren en stimuleren van de minimalisatie van milieubelasting en een schone leefomgeving.
  • Verbeteren van de environmental footprint.
  • Samen met overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties bijdragen aan een milieu-informatiesysteem en een routekaart voor verlaging van emissies in de Eemsdelta.
  • Laat zien wat er in de havens gebeurt!

havenvisie-2030-groningen-seaports-2

AANDACHT VOOR LANDSCHAP, CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE

De karakteristieke gehuchten Oosterwierum en Heveskes zijn verdwenen in de jaren ’60 bij de aanleg van het industriepark Oosterhorn. Vanwege de nabijheid van het chemiepark is bewoning niet langer mogelijk. Gelukkig is de structuur van Weiwerd blijven staan. We investeren in herstel van de wierde, de karakteristieke bebouwing en de landschapselementen en beschermen de archeologische waarden. We werken aan een toekomst voor kleinschalige en innovatieve bedrijvigheid in bestaande en passende nieuwe bebouwing.