Hoe is de havenvisie ontstaan?

Om recht te doen aan dit complexe karakter is een professioneel proces opgezet. Het verkrijgen van draagvlak, robuustheid en een concrete ontwikkelagenda staan hierin centraal. Het draagvlak van de visie is getoetst door vele belanghebbenden te laten participeren bij het opstellen van de Havenvisie 2030. De robuustheid van de visie is getoetst door het uitvoeren van een grondige analyse. Ten eerste door te kijken naar de karakteristieken van het beheersgebied en Groningen Seaports en te bepalen wat daarbij de sterke en zwakke punten zijn. Ten tweede door een breed onderzoek 2) uit te voeren naar relevante trends en ontwikkelingen op de middellange en lange termijn.

Lees meer over trends en ontwikkelingen (PDF, 1.3 MB)

havenvisie-2030-groningen-seaports-9

BUIZENZONE EEMSDELTA

Groningen Seaports faciliteert buisleidingen voor transport van vloeibare en gasvormige stoffen waar meerdere bedrijven gebruik van maken, zoals stoom, perslucht en stikstof. Nieuw zijn de utiliteiten waar de bij- of restproducten van het ene bedrijf een grondstof zijn voor andere bedrijven. In 2012 hebben we samen met AkzoNobel en FMC een industriewaterleiding aangelegd. Het industrieel afvalwater van Akzo wordt hergebruikt door FMC. Zo werken we aan duurzame oplossingen: efficiënt van gebruik van water, beperken van het industrieel gebruik van drinkwater, minder afvalwater en minder zuiveringstappen.